امروز : یکشنبه، 29 دی 1398

مدیر آموزشی

نام : بهمن

نام خانوادگی : محمودی

سمت : مدیر آموزشی

مدرک : لیسانس

 

سوابق اجرایی :

رئیس اداره آموزش و پرورش 12 سال

معاون اداره آموزش و پرورش 3 سال

کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اسلامی 7 سال

رئیس دبیرستان 7 سال

معاون دبیرستان 5 سال