چهارم اردیبهشت ماه 1393    سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد

وضعيت برگزاري کلاس ها

spacer
كليه كلاس هاي استاد فتحعليلو روز جمعه 29/01/93 تشكيل نخواهد شد .


كلاس هاي تربيت بدني1 برادران روز هاي دوشنبه  ساعت 10 الي 11/30 سالن احمدپور بزگزار مي شود.

كلاس هاي تربيت بدني 2 برادران ساعت 11/30 الي 13 سالن احمدپور برگزار مي شود.

كلاس هاي تربيت بدني خواهران روز هاي سه شنبه ساعت 11/30 الي 13 در سالن احمد پور برگزار مي شود.صفحه قبل


 
info@meraj.ac.ir | موسسه آموزش عالی معراج | تلفن: 5225949-0443